Dotacja dla rolników – fotowoltaika i magazyny energii, 2024

Ruszył nabór wniosków ogłoszony przez ARMiR w ramach działania I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej, w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego”. Dzięki temu działaniu rolnicy będą mogli sfinansować nawet do 65% kosztów kwalifikowanych inwestycji w fotowoltaikę i powiązane z nią systemy magazynowania energii oraz wytwarzania ciepła. Nabór realizowany w terminie od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r.

Poniżej zestawiamy garść kluczowych informacji na temat kwot dofinansowania, przedmiotu wsparcia oraz kluczowych kryteriów warunkujących otrzymanie wsparcia:

  • Przedmiot dofinansowania (poza innymi wskazanymi w programie I.10.2) – mikroinstalacja PV wraz z magazynem energii elektrycznej, przeznaczone do wykorzystania wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa,
  • całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kW i będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji,
  • całkowita moc instalacji przygotowanej na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które wchodzą w skład gospodarstwa, nie przekroczy 10 kW (max 20 % całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE w gospodarstwie),
  • do instalacji fotowoltaicznej realizowanej w ramach dotacji, obligatoryjnie zostanie dołączony magazyn energii elektrycznej o łącznej pojemności (wyrażonej w kWh) wynoszącej min. 50% całkowitej mocy instalacji PV (wg wzoru: moc PV w kW x 0,5).
  • instalacje będą zlokalizowane na gruntach rolnych zabudowanych lub gruntach graniczących z tymi gruntami,
  • maksymalna kwota pomocy w obszarze mikroinstalacji (obszar B w programie) wyniesie 200 tys. zł, nie więcej niż 65% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc dotyczy inwestycji, które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie będą dzielone na etapy, a okres ich realizacji nie będzie dłuższy niż 24 m-ce od zawarcia umowy. Operator przewidział możliwość ubiegania się o zaliczkę na realizację inwestycji w wysokości do 50% kwoty przyznanej pomoc. Po komplet informacji odsyłamy do oficjalnej strony z opisem programu: ARMiR – Dotacja dla rolników na fotowoltaikę

Mamy doświadczenie w realizacjach dla sektora agro, dlatego już dzisiaj zapraszamy Państwa do kontaktu z nami i profesjonalnej współpracy. Pomożemy Państwu w zaprojektowaniu oraz realizacji inwestycji w fotowoltaikę spełniającej wymagania programu i opartej na najlepszych praktykach instalacyjnych.

Kontakt: Bartłomiej Smoliński: +48 692 251 539