Dotacje dla rolników na instalacje fotowoltaiczne – nabór 2023.

Z końcem stycznia rusza nowy nabór wniosków na dofinansownie m.in. instalacji fotowoltaicznych dla rolników w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie: 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 150 tys złotych na jednego beneficjenta i gospodarstwo rolne. Wnioski można składać w terminie od 31.01 do 31.03.2023 roku.

Pomoc będzie realizowana w formie dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji mieszczącej się działaniach z zakresu zielonej energii w gospodarstwach. Młody rolnik może skorzystać z dofinansowania na poziomie aż 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji. O środki może się ubiegać rolnik, który spełnia m.in. poniższe wymagania:

  • gospodarstwo rolne o wielkości co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
  • prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej (nie dotyczy chowu i hodowli ryb, działalności prowadzonej w celach naukowo-badawczych).

Pomoc będzie przyznawana na inwestycję pod warunkiem, że spełni ona poniższe założenia:

  • dotyczy instalacji systemu fotowoltaicznego w gospodarstwie rolnym, w tym na budynkach, pod warunkiem, że dach nie jest pokryty materiałami zawierającymi azbest oraz urządzenia objęte dofinansowaniem będą umiejscowione na gruntach rolnych zabudowanych,
  • będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń (dotyczy zarówno instalacji PV jak i pomp ciepła),
  • będzie dopasowana do zapotrzebowania gospodarstwa na energię elektryczną, jednak o mocy nie większej niż 50 kW, a całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się na terenie gospodarstwa nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić max 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca.

Dofinansowaniem objęte są zakup urządzeń do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej ze słońca, elementów niezbędnej infrastruktury, a także pomp ciepła.

Składane wnioski będą podlegały ocenie punktowej, a pośród elementów które będą miały znaczenie znajdą się m.in. posiadanie certyfikatu rolnictwa ekologicznego, realizacja inwestycji na gruntach objętych ochroną (Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu), brak urządzeń do wytwarzania energii ze słońca pozyskanych z dofinansowaniem ze środków PROW 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, sprawność instalowanych urządzeń w ramach systemu PV.

Komplet informacji na temat dofinansowania jest dostępny tutaj: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych–w-obszarze-zielona-energia-w-gospodarstwie

Solar Hill od początku swojej działalności realizuje instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych, oferując najwyższej jakości rozwiązania, montaż a także kompleksową opiekę w tracie realizacji inwestycji. Mamy na swoim koncie setki kilowatów wdrożone w formie instalacji gruntowych oraz systemów przeznaczonych na dachy budynków (krycie blachą warstwową, trapezową, blachodachówką, dachówką, membranami itd). Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy z zespołem, który z sektorem rolnym związany jest od niemal 20 dekad.